Menu
Obec Veľaty
Veľaty

Informácie rodičom

Oznam:

 

Adresa:

Materská Škola
Športová 259
07615 Veľaty

Riaditeľka MŠ:

Bc.Dominika Domaracká

Učiteľka:

Mgr. Mária Čuchráčová

Telefón:

056/6700530

e-mail:

materskaskolavelaty@gmail.com

 

V školskom roku 2023/ 2024 navštevuje materskú školu 20 detí.
 

Výchova a vzdelávanie sa v materskej škole uskutočňuje prostredníctvom nasledovných foriem denných činností:

·         hry a činnosti podľa výberu detí,

·         zdravotné cvičenie,

·         vzdelávacia aktivita,

·         pobyt vonku,

·         činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, 

          odpočinok). 

Hry a činnosti podľa výberu detí sú spontánne alebo učiteľkou navodené hry. Ich súčasťou je dopoludnia aj ranný filter prípadne aj ranný kruh. Hry a činnosti podľa výberu detí sú zaraďované ako samostatná organizačná jednotka počas prichádzania detí do materskej školy a odchádzania popoludní. Súbežne s nimi sa môžu uskutočňovať aj vzdelávacie aktivity.

Zdravotné cvičenie sa realizuje každý deň v určitom čase zásadne pred jedlom (spravidla pred desiatou) s podmienkou dodržiavania hygienických zásad (vo vyvetranej miestnosti, prípadne vonku). Patrí k vopred plánovaným činnostiam.

Vzdelávacie aktivity sú aktivitami vzťahujúcimi sa na sprostredkovanie plánovaných vzdelávacích obsahov jednotlivých vzdelávacích oblastí. V rámci vzdelávacích aktivít sa vytvára nosný priestor na postupné dosahovanie výkonových štandardov. Vzdelávacie aktivity sa zaraďujú ako samostatná organizačná jednotka alebo môžu byť súčasťou všetkých ostatných denných činností. Sú realizované ako individuálne, skupinové alebo frontálne aktivity detí.

Pobyt vonku plní okrem pedagogickej a rekreačnej aj významnú zdravotnú funkciu. Súčasťou pobytu vonku sú najmä spontánne pohybové aktivity, voľné hry podľa výberu detí a vychádzka mimo areálu materskej školy. V rámci pobytu vonku môžu byť zaradené aj vzdelávacie aktivity a zdravotné cvičenie tak, aby bol ponechaný dostatok času na spontánne hry a pohybové aktivity detí. Realizuje sa každodenne, skrátiť, či úplne vynechať sa môže len z dôvodu mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienok.

Činnosti zabezpečujúce životosprávu: 

Stravovanie detí sa zabezpečuje v pevne stanovenom čase, pričom sa odporúča dodržať trojhodinový interval medzi podávanými jedlami (desiata, obed, olovrant). Čas podávania jedla sa stanovuje podľa podmienok prevádzky materskej školy.

Odpočinok sa zaraďuje po obede, pričom jeho trvanie závisí od potrieb detí. Ležadlá musia byť zdravotne nezávadné. Minimálne trvanie odpočinku je 30 minút. Odpočinok v jednotriednej materskej škole sa diferencuje podľa potrieb detí. Nesmie sa narúšať realizáciou krúžkovej činnosti.

 

Všetky formy denných činností detí usmerňujú kvalifikované učiteľky pre predprimárne vzdelávanie.

 

Rada Školy

Predsedkyňa RŠ: Mgr. Mária Čuchráčová

Ostatní členovia: Slavomír Rusňák

Anna Kotosová

Vladimír Vojtko

Viktória Švihurová

 

 

hore

Cintorín

Šport

NATUR - PACK

NATUR - PACK

Projekty

Projekty obce