Menu
Obec Veľaty
Veľaty

Základná škola


Základná škola

Základná škola Staničná 131/5, Veľaty, je neplnoorganizovaná výchovno- vzdelávacia inštitúcia. Škola je umiestnená v obecnom parku v strede dediny a je jedinou základnou školou v tejto lokalite. Škola príjma žiakov nie len z obce, ale aj zo širokého okolia. Súčasťou školy je aj školský klub detí (ŠKD).

Školu navštevuje cca 20 žiakov z obce, ale aj mimo nej. Po ukončení štvrtého ročníka žiaci postupujú do piateho ročníka podľa uváženia a rozhodnutia rodičov. V našej škole sú vzdelávaní aj žiaci so špecialnými výchovno- vzdelávacími potrebami.

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe pre 1. stupeň vychádza z cieľov stanovených a Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Štátnom vzdelávacom programe pre 1. Stupeň ZŠ- ISCED 1.

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať dostatočné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecných- vzdelávacích predmetoch, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola sa stane otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť.

Školské stravovanie zabezpečujeme v školskej jedálni v budove materskej školy. Prevádzku školy zabezpečuje 1 prevádzkový zamestnanec. Na výchovno- vzdelávaciu činnosť využívame 2 triedy ( žiakov 1 až 4 ročníka), jednu počítačovú učebňu, jednu telocvičňu a ihrisko.


Obrázky od detíKostolParkKaštieľObrázok od žiaka ZŠOÚ VeľatyVeľaty očami detíVeľaty očami detíOčami detíOčami detíParkOčami detíPri cerkviOčami detí

hore

Cintorín

Šport

NATUR - PACK

NATUR - PACK

Projekty

Projekty obce